การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 31(2560)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้รับเกียรติจากสมาคมวิศวกรรมเครื่องกล แห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31(2560) ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้ที่สนใจได้นำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล โดยเปิดให้มีการส่งบทความในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
การจัดงานครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2560 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ผู้ที่มีความสนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมผ่านทางเว็บไซค์ me-nett 2017 จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เข้าชมเว็บไซค์ me-nett 2017
Click http://eng.swu.ac.th/ME_NETT2017/index.html(Desktop Version)
Click http://menet2017.eng.swu.ac.th/(Mobile Freindly)
facebook page https://www.facebook.com/menett.swu
facebook fanpage https://www.facebook.com/pg/Me-nett2017-302755923401988/
Postcard-Menett-2017
Add line by QR Code

line-id-menett2017

OR Click link Below (Compatible with IOS or Android)
http://line.me/ti/p/%40qnz0189v