การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ME-NETT


View website: ME-NETT 2017

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้รับเกียรติจากสมาคมวิศวกรรมเครื่องกล แห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31(2560) ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้ที่สนใจได้นำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล โดยเปิดให้มีการส่งบทความในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
การจัดงานครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2560 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ผู้ที่มีความสนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมผ่านทางเว็บไซค์ me-nett 2017 จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เข้าชมเว็บไซค์ me-nett 2017
Click http://eng.swu.ac.th/ME_NETT2017/index.html(Desktop Version)
Click http://menet2017.eng.swu.ac.th/(Mobile Freindly)
facebook page https://www.facebook.com/menett.swu
facebook fanpage https://www.facebook.com/pg/Me-nett2017-302755923401988/
Postcard-Menett-2017
Add line by QR Code

line-id-menett2017

OR Click link Below (Compatible with IOS or Android)
http://line.me/ti/p/%40qnz0189v


Submisson Online

Organized By

Past Conferences

เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 30 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่ 5 -8 ก.ค 2559
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 1-3 ก.ค.2558
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 28 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 15-17 ต.ค.2557
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 27 มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 16-18 ต.ค. 2556
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 24-26 ต.ค. 2555
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 19-21 ต.ค. 2554
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 24 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 20-22 ต.ค. 2553
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 23 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 4 – 7 พ.ย. 2552
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 15 – 17 ต.ค. 2551
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 21 โรงเรียนนายเรืออากาศ วันที่ 17 – 19 ต.ค. 2550
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 18 – 20 ต.ค. 2549
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 19 – 21 ต.ค. 2548
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 – 20 ต.ค. 2547
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 17 บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 15 – 17 ต.ค. 2546
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 24 – 26 ต.ค. 2545
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ย. 2544
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 2 – 3 พ.ย. 2543
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 13 บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 2542
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2540
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 10 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จป.ร.) 2539
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9 – 11 ต.ค. 2538
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 8 สู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 13 – 14 ต.ค. 2537
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 21 – 22 ต.ค. 2536
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2535
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 5 วิศวกรรมเครื่องกลในประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 – 18 ต.ค. 2534
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 4 วิศวกรรมเครื่องกลกับประเทศอุตสาหกรรมใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 17 – 18 พ.ค. 2533
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 3 วิศวกรรมเครื่องกลกับการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 18 – 19 พ.ย. 2532
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 17 – 25 พ.ย. 2531
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 1 การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วันที่ 18 – 19 มิ.ย. 2530